Test en

 

 

Ze względu na nadzwyczajnie trudną sytuację na rynku produkcji audiowizualnej, wywołaną światową pandemią koronawirusa COVID-19, wprowadzono szereg rozwiązań, które mają na celu pomoc polskiej branży audiowizualnej w przetrwaniu tych bezprecedensowych okoliczności. Jak wynika z aktualizowanego na bieżąco raportu PISF o przerwanych pracach nad projektami audiowizualnymi, dotychczas zawieszono produkcję ponad 160 filmów i seriali.

 

Apel Europejskiego Przemysłu Audiowizualnego

Jednym z pierwszych działań podjętych w tym zakresie było dołączenie krajowych podmiotów branżowych do apelu Europejskiego Przemysłu Audiowizualnego adresowanego do Komisji Europejskiej i Rządów Państw Członkowskich w związku z kryzysem związanym z koronawirusem. Pod dokumentem podpisy złożyli przedstawiciele: Polskiej Akademii Filmowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Gildii Reżyserów, Gildii Scenarzystów Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Montażystów oraz Gildii Charakteryzatorów. Apel obejmuje 10 aspektów pomocowych do niezwłocznego wdrożenia przez Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. utworzenie systemu rekompensat dla poszkodowanych w wyniku opóźnienia i odwołania premier, wzmocnienie dystrybucji filmów kinowych na platformach online, uruchomienie krajowych funduszy ratunkowych i nieoprocentowanych pożyczek, czy też przedłużenie ważności decyzji finansowych.   

Apel w języku angielskim dostępny w całości na stronie: https://www.europeanproducersclub.org/

Apel dyrektora PISF oraz nowe zasady pracy Instytutu

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski opublikował apel do filmowców. "Polski Instytut Sztuki Filmowej zna i rozumie sytuację. Nie martwcie się o terminy, promesy, kolejne raty dotacji. Nawet jeśli nasza siedziba czasowo zostanie zamknięta, znajdziemy sposób, by na bieżąco realizować zobowiązania" – czytamy. W piśmie znalazła się również prośba o przekazywanie wszelkich informacji związanych z problemami produkcyjnymi wywołanymi epidemią na adres: przerwanezdjecia@pisf.pl Wraz z apelem uruchomiona została dedykowana strona internetowa, na której gromadzone są najważniejsze komunikaty związane z działalnością instytucji oraz producentów w dobie kryzysu: https://przerwanezdjecia.pl/.

Od 18 marca br. roku obowiązują nowe zasady pracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, główne zmiany to:

  • wszelka korespondencja obsługiwana jest mailowo i ma taka samą rangę jak dokumentacja składana w wersji papierowej;
  • znacznemu przyspieszeniu uległy procesy zawierania umów o dotację oraz rozliczeń i wypłaty kolejnych rat dotacji;
  • Instytut zachowuje pełną elastyczność w kwestii wydłużania harmonogramów projektów.

Pełen apel dyrektora PISF pod linkiem: https://pisf.pl/aktualnosci/apel-dyrektora-pisf/

 

Powołanie zespołu zadaniowego ds. kryzysu w branży audiowizualnej

Kolejnym krokiem podjętym przez PISF było powołanie zespołu zadaniowego ds. kryzysu w branży kinematograficznej. W skład sztabu weszli przedstawiciele różnych środowisk filmowych: twórców, producentów, dystrybutorów oraz prowadzących kina - zarówno studyjne, lokalne, jak i multipleksy. Pierwsza narada zespołu kryzysowego odbyła się 20 marca br. Spotkanie pozwoliło zebrać informacje niezbędne dla oceny sytuacji rynkowej oraz wypracować propozycje konkretnych działań:

  1. Wydłużenie udzielonych promes

PISF we współpracy z MKiDN w znowelizowanym rozporządzeniu określiło czas obowiązywania promes na 3 lata, dotyczy to wszystkich wydanych już przyrzeczeń dofinansowania, czyli około 45 projektów.

  1. Klasyfikacja wszystkich filmów jako trudne

Ponad to Instytut wyraził zgodę na zaproponowany przez KIPA postulat odgórnej klasyfikacji wszystkich filmów jako trudne, co pozwoli na podniesienie progu pomocy publicznej do 70 proc. PISF wdraża również ścieżkę szybkiej informacji o przyznanych dotacjach.

  1. Zwiększenie pierwszej raty dofinansowania

W zaktualizowanych Programach Operacyjnych  w priorytecie Rozwój Projektu podniesiona została wysokość pierwszej raty – do 70 proc. całej dotacji. Obecnie prowadzona jest prawnoformalna analiza wprowadzenia analogicznego rozwiązania w priorytetach dotyczących produkcji filmowej.

  1. Dotowanie działań związanych z upowszechnianiem kultury w sieci

Proponowane zmiany dotyczą również uruchomienia dotacji na rozwój systemów online w zakresie upowszechniania kultury filmowej, w tym możliwości internetowego przeprowadzenia festiwali filmowych. Zagwarantowano także pomoc organizacyjną przy planowaniu harmonogramów dystrybucji wstrzymanych premier filmowych oraz renegocjacji umów dystrybucyjnych w zakresie warunków eksploatacji utworów audiowizualnych.

 

Członkowie sztabu zostali podzieleni na sześć komisji zadaniowych, które zajmować się będą między innymi: upowszechnianiem kultury filmowej, wsparciem dla kin, zabezpieczeniem produkcji (ubezpieczenia oraz harmonogramy), dostępnością lokacji filmowych, pomocą systemową. Efekty ich pracy zespalać będą cotygodniowe obrady zespołu w pełnym składzie.

Kwestie dostępności lokacji filmowych oraz bezpieczeństwa na planach realizowanych w plenerze i obiektach miejskich opracowują przedstawiciele Regionalnych Komisji Filmowych wraz z Polską Komisją Filmową.

Podsumowanie prac zespołów oraz propozycje zmian legislacyjnych dostępne na stronie PISF https://pisf.pl/aktualnosci/raport-z-prac-zespolu-ds-kryzysu-w-branzy-kinematograficznej/

 

Istotne zmiany legislacyjne wprowadzone specustawą dot. COVID-19

Dnia 31 marca 2020 roku weszła w życie specustawa dot. COVID-19. Jej zapisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie produkcji audiowizualnej. W pierwszej kolejności przekształceniu uległa ustawowa definicja „filmu”, dzięki czemu PISF będzie mógł finansować utwory, przeznaczone w pierwszej kolejności do eksploatacji innej niż kinowa, np. w internecie (art. 34).

Po drugie w ramach programu zachęt uelastyczniono terminy związane z możliwością wnioskowania, rozpoczęciem prac i zawarciem umowy z PISF, a także wymogi dotyczące przedłożenia załączanych do wniosku dokumentów (art.55).

Trzecim istotnym zapisem jest ten dotyczący możliwość przyznania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowania wydatków producentów audiowizualnych na zmianę formy upowszechniania ich działalności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub 12 miesięcy po ich ustaniu (nowy art. 15m ustawy COVID-19).

Pełen tekst ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

 

Apel twórców do nadawców telewizyjnych

Kolejnym krokiem podjętym przez środowisko filmowe na rzecz walki z kryzysem było wystosowanie apelu do nadawców telewizyjnych. Pomysł zainicjowany przez Gildię Reżyserów Polskich zyskał poparcie m.in. PISF, KIPA, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Regionalnych Funduszy Filmowych oraz organizacji zrzeszające twórców. Prośba wystosowana w dokumencie dotyczy nadawców telewizji publicznej i prywatnych, aby ci w okresie paraliżu sektora filmowego emitowali priorytetowo polskie filmy oraz autorskie programy telewizyjne. Celem jest wsparcie twórców pozbawionych obecnie jakichkolwiek źródeł dochodów.

Apel KIPA do nadawców można znaleźć na stronie: http://kipa.pl/apel-krajowej-izby-producentow-audiowizualnych-do-nadawcow-telewizyjnych/

 

 

Kultura w sieci” – programy pomocowe MKiDN

MKiDN ogłosiło założenia nowego programu wsparcia pn. „Kultura w sieci”. Środki będą przeznaczone na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie.

Inicjatywa składa się z dwóch elementów – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów.

O dotację z programu NCK mogą się starać organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Z tej formy dofinansowania wyłączone są instytucje narodowe, instytucje prowadzone lub współprowadzone przez MKiDN, szkoły i uczelnie artystyczne.

Łączny budżet programu „Kultura w sieci” wynosi 20 mln zł. 5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, 15 mln – dla instytucji i organizacji. Wnioski w programie będzie można składać do 20 kwietnia.

Więcej informacji o programach:

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci--rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci--rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej

https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow-z-fpk

 

System wsparcia twórców nierepartycyjnych uruchomiony przez SFP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich podjął uchwałę o uruchomieniu programu: „System wsparcia twórców nierepartycyjnych”. Pomocą objęci są twórcy będących członkami SFP, którzy w okresie ostatnich 3 lat nie brali udziału w repartycji przychodów z praw prowadzonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, a którzy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w znacznym stopniu utracili  swoje  możliwości zarobkowania. Wsparcie mogą otrzymać przedstawiciele 29 zawodów filmowych.

Szczegóły programu oraz wniosek uprawniający do ubiegania się o pomoc dostępne są na stronie: https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,30013,1,1,Pomoc-dla-nierepartycyjnych-czlonkow-SFP.html         

Stypendia PISF dla przedstawicieli zawodów filmowych

PISF ustanowił Program wsparcia twórców. W ramach programu o stypendia mogą starać się przedstawiciele wszystkich zawodów filmowych, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą do przyznania świadczenia jest poświadczony przez wnioskodawcę opis jego obecnej sytuacji materialnej i jej związek z wprowadzeniem wywołanych epidemią ograniczeń w funkcjonowaniu branży filmowej.

Kwota stypendium wynosi 2400 zł brutto, a o wsparcie ubiegać się można raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie. Wnioski można wysyłać od 8 kwietnia 2020 roku na adres mailowy: stypendiumsocjalne@pisf.pl.

Regulamin oraz wniosek dostępne na stronie: https://pisf.pl/aktualnosci/stypendia-dla-tworcow/